MENU
AAA

Murarska zaprawa klejąca

  • do murów z betonu komórkowego, silikatów i innych materiałów mineralnych
  • w kolorze szarym
  • eliminuje powstawanie mostków termicznych
  • na powierzchnie poziome i pionowe
  • także do szpachlowania i wyrównywania powierzchni
  • zalecana grubość spoin 2-3 mm
  • bardzo dobra przyczepność
  • bardzo dobre właściwości robocze
  • mrozoodporna i wodoodporna
  • do wnętrz i na zewnątrz

Murarska zaprawa klejąca według projektu Termo Organika® MZK-10 służy do wznoszenia murów metodą klejenia cienkowarstwowego ścian konstrukcyjnych zewnętrznych i wewnętrznych, działowych, osłonowych, itp. elementów wykonanych z bloczków gazobetonowych, bloczków i cegieł silikatowych i innych podobnych elementów o dokładnych wymiarach.
Zaprawa MZK-10 może być także wykorzystana do szpachlowania i wyrównywania powierzchni.

Dane techniczne

Wyrób zgodny z EN 998-2: 2012
Reakcja na ogień:Klasa A1 (niepalny)
Wytrzymałość na ściskanie po 28 dniach:> 10 N/mm2 (kategoria M10)
Początkowa wytrzymałość na ścinanie (wartość tabelaryczna):0,3 N/mm2
Zawartość chlorków:< 0,05 %
Absorpcja wody:≤ 0,20 kg/(m2min1/2)
Współczynnik dyfuzji pary wodnej (wartość tabelaryczna):5/20
Współczynnik przewodzenia ciepła λ10,dry,mat (wartość tabelaryczna): 0,47/0,54 W/mK
Trwałość (odporność na zamrażanie-odmrażanie): 
- ubytek masy: < 3 %
- spadek wytrzymałości na zginanie: < 5 %
- spadek wytrzymałości na ściskanie: < 5 %
Czas otwarty klejenia:ok. 10 min.
Czas korekty:ok. 4 min.
Wydajność:ok. 15-16 litrów zaprawy z 25 kg suchej mieszanki
Grubość warstwy:2-10 mm
Czas użycia zaprawy:do 4 godz.
Temperatura stosowania i podłoża:+5°C ÷ +30°C
Przechowywanie: 12 miesięcy od daty produkcji w oryginalnych, zamkniętych workach, składowanych na paletach w suchych warunkach.

 Przygotowanie podłoża

Do naczynia zawierającego minimalną zalecaną ilość wody wsypać zawartość worka i mieszać 3-5 minut wolnoobrotowym mieszadłem elektrycznym do uzyskania jednorodnej konsystencji. Odstawić klej na ok. 5 minut, ponownie lekko wymieszać i sprawdzić konsystencję. Konsystencję materiału można dostosować dolewając wodę, ale w ilości nie przekraczającej górnego limitu.
Przygotowywać porcje zaprawy, które zostaną zużyte w ciągu ok. 4 godzin. Zgęstniałą w tym czasie zaprawę należy wymieszać bez dodawania wody. Zaprawę można także mieszać w betoniarce.
Murowanie. Zaprawę nanosić na podłoże bezpośrednio po wymieszaniu pacą zębatą 4-6 mm lub specjalnym czerpakiem z zębatą krawędzią. Elementy murowane układać natychmiast, zanim zaprawa pokryje się matowym „naskórkiem”, lekko je dociskając a następnie dobić gumowym młotkiem do pożądanego położenia. Jeżeli technologia nie przewiduje inaczej to zaprawę należy nakładać również na pionowe płaszczyzny murowanych elementów. Grubość spoiny powinna wynosić 2-3 mm.
Szpachlowanie. Każde wyrównywane lub szpachlowane podłoże musi być zwarte, równe, nośne, suche, czyste i bez warstw zmniejszających przyczepność (tłuszcz, pył, kurz, resztki farb itp.). Stare, „luźne” tynki, złuszczające się farby i inne zabrudzenia usunąć. Grubość zaprawy w takim przypadku nie może przekraczać 5 mm. Podłoża nasiąkliwe (np. gazobeton) należy zagruntować gruntem uniwersalnym Termo Organika®  TO GU, podłoża gładkie i/lub nienasiąkliwe (np beton, żelbet) gruntem sczepnym Termo Organika® TO GS.
Temperatura otoczenia, podłoża i murowanych elementów w trakcie wykonywania prac i co najmniej przez następne 7 dni powinna być wyższa niż +5°C.
Nie używać zardzewiałych lub brudnych narzędzi. Świeże zabrudzenia zaprawą myć wodą. Zaprawę po stwardnieniu można usunąć tylko mechanicznie.
Zaprawy nie wolno mieszać z cementem, wapnem, piaskiem, innymi klejami, zaprawami i dodatkami chemicznymi. Nie należy dodawać więcej wody od podanego zakresu.

 Uwaga

Wyrób zawiera cement i po wymieszaniu z wodą daje odczyn alkaliczny. Nie wdychać pyłów i unikać ochlapania zaprawą. W przypadku kontaktu wyrobu z oczami lub skórą należy przemyć je dużą ilością wody i zasięgnąć porady lekarza, skórę umyć wodą i mydłem. Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci. W trakcie wykonywania prac nosić odzież ochronną i okulary ochronne.

 Bezpieczeństwo użytkowania

Oprócz przedstawionych powyżej zaleceń należy kierować się zasadami sztuki budowlanej i BHP. Producent gwarantuje jakość wyrobu lecz nie ma żadnego wpływu na sposób, miejsce i warunki jego magazynowania i zastosowania. Prace budowlane powinny być przeprowadzone przez fachowo przygotowanych wykonawców.

Karta techniczna MZK(0.14MB)pdfpobierz
Certyfikat Zgodności ZKP 1487-CPR-042-04(57.02KB)pdfpobierz
Karta charakterystyki Murarska zaprawa klejąca MZK szara(0.17MB)pdfpobierz
Deklaracja właściwości użytkowych - Murarska, cienkowarstwowa zaprawa klejąca 2014/01/MZK-10(0.58MB)pdfpobierz

MOŻE ZAINTERESUJE CIĘ RÓWNIEŻ

Lekki tynk cementowo-wapienny
Murarska zaprawa klejąca BIAŁA
Wróć