MENU
AAA
Lekki tynk cementowo-wapienny

Lekki tynk cementowo-wapienny

  • do nakładania agregatem tynkarskim lub ręcznie
  • z zawartością lekkiego kruszywa: perlitu
  • grubość warstwy 2-20 mm
  • wydajny
  • bardzo dobra przyczepność
  • bardzo dobre właściwości robocze
  • nadaje się do filcowania
  • mrozoodporny i wodoodporny
  • na zewnątrz i do wnętrz (w tym do pomieszczeń wilgotnych i mokrych, np. łazienki, kuchnie)
Termo Organika

Sprawdź, gdzie kupić nasze produkty

Lekki tynk cementowo-wapienny Termo Organika® TO-LTCW służy do wykonywania tynków zacieranych na gładko, np. pod malowanie lub tapetowanie. Może stanowić tynk podkładowy pod płytki ceramiczne, gładzie tynkarskie, tynki cienkowarstwowe. Jest polecany w szczególności do tynkowania podłoży z lekkich materiałów budowlanych (np. bloczki gazobetonowe, silikatowe, poryzowane pustaki ceramiczne) oraz murów z innych tradycyjnych materiałów, np. cegieł, betonu, itp.

Dane techniczne

Wyrób zgodny z PN-EN 998-1:2016-12. Wymagania dotyczące zapraw do murów. Część 1: Zaprawa do tynkowania zewnętrznego i wewnętrznego.
Reakcja na ogień:Klasa A1
Absorpcja wody:Wc2
Współczynnik przepuszczalności pary wodnej &mi;:≤ 20
Przyczepność:≥ 0,2 N/mm2 (FP:B)
Współczynnik przewodzenia ciepła λ10,dry (wartość tabelaryczna):0,47 W/mK
Trwałość (odporność na zamrażanie-odmrażanie): 
- ubytek masy: ≤ 3 %
- spadek wytrzymałości na zginanie: ≤ 3 %
- spadek wytrzymałości na ściskanie: ≤ 3 %
Czas zachowania właściwości roboczych:powyżej 5 godz.
Gęstość w stanie suchym:≤ 1300 kg/m3
Wytrzymałość na ściskanie po 28 dniach:CS III
Grubość warstwy:2-20 mm (maks. 2 warstwy)
Wydajność:ok. 24-28 litrów zaprawy z worka 30 kg, tj ok. 800-930 litrów z 1 tony*
Orientacyjne zużycie:ok. 11-14 kg na 1m2 tynku przy grubości 10 mm
Temperatura stosowania i podłoża:+5°C ÷ +30°C
Przechowywanie:  12 miesięcy od daty produkcji w oryginalnych, zamkniętych workach, składowanych na paletach w suchych warunkach.
Producent nie gwarantuje, że wyrób nadaje się do konkretnego modelu agregatu tynkarskiego.

*) W przypadku przygotowywania ręcznego lub w betoniarce i przy temperaturze poniżej +10°C wydajność może być mniejsza

 Przygotowanie podłoża

Każde podłoże musi być zwarte, równe, nośne, suche, czyste i bez warstw zmniejszających przyczepność (tłuszcz, pył, kurz, itp.). Stare, „luźne” tynki, złuszczające się farby i inne zabrudzenia usunąć. Niewielkie nierówności i uszkodzenia można naprawić tynkiem TO-LTCW. Większe ubytki należy przed tynkowaniem wypełnić zaprawą cementowo-wapienną (np. tynkiem TO-LTCW). Podłoża silnie nasiąkliwe (np. gazobeton) zagruntować gruntem uniwersalnym Termo Organika TO-GU. Podłoża nienasiąkliwe i/lub gładkie (np. beton, żelbet) zagruntować gruntem sczepnym TO-GS. Gruntowanie należy zakończyć co najmniej 24 godziny przed rozpoczęciem tynkowania. W przypadku konieczności wykonania grubszej warstwy tynku oraz gdy występują znaczne nierówności podłoża, należy najpierw wykonać obrzutkę wstępną zaprawą cementową (np. tynkiem LTCW), tzw. szpryc, i pozostawić do wyschnięcia.

 Zalecenia montażowe

Lekki tynk cementowo-wapienny Termo Organika® TO-LTCW można nakładać ręcznie lub za pomocą mieszalników przepływowych lub agregatów tynkarskich. W przypadku aplikacji ręcznej do naczynia zawierającego zalecaną, minimalną ilość wody wsypać zawartość worka i mieszać wolnoobrotowym mieszadłem elektrycznym do uzyskania jednorodnej konsystencji (2-3 minuty). Konsystencję materiału można dostosować dolewając wodę, ale w ilości nie przekraczającej górnego limitu. Tynk można także przygotować w betoniarce. Tynk przygotowany ręcznie lub w betoniarce ma niższą wydajność. Przygotowywać porcje tynku, które zostaną zu-żyte w ciągu ok. 5 godzin. Tynk TO-LTCW najlepiej jest nakładać w jednej warstwie, narzucając go w dwóch cyklach metodą „mokre na mokre” w odstępie kilkunastu-kilkudziesięciu minut. Grubość tak wykonanej warstwy nie powinna przekraczać 20 mm (miejscowo max. 30 mm). Narzucony tynk wyrównać i doprowadzić do płaszczyzny przy użyciu łaty. Jeżeli jest konieczne ułożenie grubszej warstwy, to można na lekko stwardniały, lecz nadal wilgotny tynk, nałożyć kolejną jego warstwę o grubości maksymalnie 20 mm. Po częściowym stwardnieniu tynk zacierać w zależności od dalszych potrzeb pacą drewnianą lub styropianową (tynk podkładowy na ostro), pacą z gąbką lub filcem (tynk gładki, „filcowany” pod malowanie). Uszkodzenia, które mogą się pojawić w trakcie zacierania, naprawiać na bieżąco tynkiem TO-LTCW. Miejsca takie jak: zmiana materiału podłoża (np. cegła-beton), podłoża niestabilne muszą być wzmocnione siatką zbrojącą z włókna szklanego lub siatką stalową ocynkowaną. Narożniki wypukłe ścian i otworów okiennych i drzwiowych należy wzmocnić siatką lub narożnikami profilowanymi. Na dużych powierzchniach należy stosować dylatacje. Temperatura otoczenia i tynkowanego podłoża w trakcie wykonywania prac i co najmniej przez następne 7 dni powinna być wyższa niż +5°C. Nie wolno dopuścić do zbyt gwałtownego wysychania tynku. Może to spowodować wystąpienie spękań na jego powierzchni. W upalne dni lub przy silnym ogrzewaniu tynk skrapiać wodą. Nie używać zardzewiałych lub brudnych narzędzi. Świeże zabrudzenia tynkiem myć wodą. Tynk po stwardnieniu można usunąć tylko mechanicznie. Tynku nie wolno mieszać z cementem, wapnem, piaskiem, innymi klejami, zaprawami i dodatkami chemicznymi. Nie należy dodawać więcej wody od podanego zakresu.

 Uwaga

Wyrób zawiera cement i po wymieszaniu z wodą daje odczyn alkaliczny. Nie wdychać pyłów i unikać ochlapania zaprawą. W przypadku kontaktu wyrobu z oczami lub skórą należy przemyć je dużą ilością wody i zasięgnąć porady lekarza, skórę umyć wodą i mydłem. Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci. W trakcie wykonywania prac nosić odzież ochronną i okulary ochronne.

 Bezpieczeństwo użytkowania

Oprócz przedstawionych powyżej zaleceń należy kierować się zasadami sztuki budowlanej i BHP. Producent gwarantuje jakość wyrobu, lecz nie ma żadnego wpływu na sposób, miejsce i warunki jego magazynowania i zastosowania. Prace budowlane powinny być przeprowadzone przez fachowo przygotowanych wykonawców.

Karta charakterystyki Lekki tynk cementowo-wapienny LTCW(0.37MB)pdfpobierz
Deklaracja właściwości użytkowych Lekki tynk cementowo-wapienny 511-DoP-210804(0.16MB)pdfpobierz
Karta techniczna LTCW(0.29MB)pdfpobierz

MOŻE ZAINTERESUJE CIĘ RÓWNIEŻ

Murarska zaprawa klejąca
Murarska zaprawa klejąca BIAŁA
Tynk mozaikowy (dekoracyjny) TO-TD
Wróć
DE PRODUKTKATALOG | EN PRODUCT CATALOGUE | FR LISTE DES PRODUITS