MENU
AAA
Murarska zaprawa klejąca BIAŁA

Murarska zaprawa klejąca BIAŁA

  • do murów z betonu komórkowego, silikatów i innych materiałów mineralnych
  • w kolorze białym
  • eliminuje powstawanie mostków termicznych
  • na powierzchnie poziome i pionowe
  • także do szpachlowania i wyrównywania powierzchni
  • zalecana grubość spoin 2-3 mm
  • bardzo dobra przyczepność
  • bardzo dobre właściwości robocze
  • mrozoodporna i wodoodporna
  • do wnętrz i na zewnątrz
Termo Organika

Sprawdź, gdzie kupić nasze produkty


Murarska zaprawa klejąca według projektu Termo Organika® MZK-10 służy do wznoszenia murów metodą klejenia cienkowarstwowego ścian konstrukcyjnych zewnętrznych i wewnętrznych, działowych, osłonowych, itp. elementów wykonanych z bloczków gazobetonowych, bloczków i cegieł silikatowych i innych podobnych elementów o dokładnych wymiarach.
Zaprawa MZK-10 może być także wykorzystana do szpachlowania i wyrównywania powierzchni.

Dane techniczne

Wyrób zgodny z EN 998-2: 2016
Wytrzymałość na ściskanie:kategoria M10
Początkowa wytrzymałość na ścinanie:
(wartość tabelaryczna PN-EN 998-2:2016-12, załącznik C)
0,3 N/mm2
Wytrzymałość na zginanie:
(Charakterystyczna wytrzymałość na rozciąganie przy zginaniu dla elementu murowego: beton komórkowy, cegła silikatowa)
≥ 0,20 N/mm2
Zawartość chlorków:≤ 0,1 %
Reakcja na ogień:Klasa A1
Absorpcja wody:≤ 0,20 kg/(m2min0,5)
Współczynnik dyfuzji pary wodnej &mi;:
(wartość tabelaryczna, PN-EN 1745, Tablica A12 dla P = 50% i gęstości ≤ 1600 kg/m3)
15/35
Trwałość (odporność na zamrażanie-odmrażanie):- ubytek masy: ≤ 3 %
- spadek wytrzymałości na zginanie: ≤ 10 %
- spadek wytrzymałości na ściskanie: ≤ 10 %
Czas zachowania właściwości roboczych:≥ 2,5 godz.
Czas korekty:≥ 4 min.
Maksymalna wielkość ziarna:1 mm
Grubość spoiny:2-3 mm (miejscowo: do 10 mm, szpachlowanie: do 5 mm)
Wydajność:ok. 15-16 litrów zaprawy z 25 kg suchej mieszanki
Temperatura stosowania i podłoża:+5°C ÷ +30°C
Substancje niebezpiecznePatrz karta charakterystyki
Opakowania:Worki 25kg.
Paleta 1200kg (48szt. x 25kg)
Przechowywanie: 12 miesięcy od daty produkcji w oryginalnych, zamkniętych workach, składowanych na paletach w suchych warunkach.

 Zalecenia montażowe

Do naczynia zawierającego minimalną zalecaną ilość wody wsypać zawartość worka i mieszać 3-5 minut wolnoobrotowym mieszadłem elektrycznym do uzyskania jednorodnej konsystencji. Odstawić klej na ok. 5 minut, ponownie lekko wymieszać i sprawdzić konsystencję. Konsystencję materiału można dostosować dolewając wody, ale w ilości nie przekraczającej górnego limitu. Przygotowywać porcje zaprawy, które zostaną zu-żyte w ciągu ok. 3 godzin. Zgęstniałą w tym cza-sie zaprawę należy wymieszać bez dodawania wody. Zaprawę można także mieszać w betoniarce.
Murowanie. Zaprawę nanosić na podłoże bezpośrednio po wymieszaniu pacą zębatą 4-6 mm lub specjalnym czerpakiem z zębatą krawędzią. Elementy murowane układać natychmiast, zanim zaprawa pokryje się matowym „naskórkiem”, lekko je dociskając a następnie dobić gumowym młotkiem do pożądanego położenia. Jeżeli technologia nie przewiduje inaczej, to zaprawę należy nakładać również na pionowe płaszczyzny murowanych elementów. Grubość spoiny powinna wynosić 2-3 mm.
Szpachlowanie. Każde wyrównywane lub szpachlowane podłoże musi być zwarte, równe, nośne, suche, czyste i bez warstw zmniejszających przyczepność (tłuszcz, pył, kurz, resztki farb itp.). Stare, „luźne” tynki, złuszczające się farby i inne zabrudzenia usunąć. Grubość zaprawy w takim przypadku nie może przekraczać 5 mm. Podłoża nasiąkliwe (np. gazobeton) należy zagruntować gruntem uniwersalnym Termo Organika® TO GU, podłoża gładkie i/lub nienasiąkliwe (np. beton, żelbet) gruntem sczepnym Termo Organika® TO GS.
Temperatura otoczenia, podłoża i murowanych elementów w trakcie wykonywania prac i co najmniej przez następne 7 dni powinna być wyższa niż +5°C. Nie używać zardzewiałych lub brudnych narzędzi. Świeże zabrudzenia zaprawą myć wodą. Zaprawę po stwardnieniu można usunąć tylko mechanicznie. Zaprawy nie wolno mieszać z cementem, wapnem, piaskiem, innymi klejami, zaprawami i dodatkami chemicznymi. Nie należy dodawać więcej wody od podanego zakresu

 Uwaga

Wyrób zawiera cement i po wymieszaniu z wodą daje odczyn alkaliczny. Nie wdychać pyłów i unikać ochlapania zaprawą. W przypadku kontaktu wyrobu z oczami lub skórą należy przemyć je dużą ilością wody i zasięgnąć porady lekarza, skórę umyć wodą i mydłem. Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci. W trakcie wykonywania prac nosić odzież ochronną i okulary ochronne.

 Bezpieczeństwo użytkowania

Oprócz przedstawionych powyżej zaleceń należy kierować się zasadami sztuki budowlanej i BHP. Producent gwarantuje jakość wyrobu, lecz nie ma żadnego wpływu na sposób, miejsce i warunki jego magazynowania i zastosowania. Prace budowlane powinny być przeprowadzone przez fachowo przygotowanych wykonawców.

Karta techniczna MZK-B(0.48MB)pdfpobierz
Certyfikat Zgodności ZKP 1487-CPR-042-04(0.65MB)pdfpobierz
Karta charakterystyki Murarska zaprawa klejąca MZK biała(0.37MB)pdfpobierz
Deklaracja właściwości użytkowych MZK-B-10 - 510-DoP-180915(0.42MB)pdfpobierz

MOŻE ZAINTERESUJE CIĘ RÓWNIEŻ

Lekki tynk cementowo-wapienny
Murarska zaprawa klejąca
Wróć
DE PRODUKTKATALOG | EN PRODUCT CATALOGUE | FR LISTE DES PRODUITS