MENU
AAA
RENOWATOR preparat do konserwacji i ochrony elewacji

RENOWATOR preparat do konserwacji i ochrony elewacji

  • gotowy do użycia
  • działanie grzybo- i glonobójcze
  • wysoka skuteczność
  • na większość typowych powierzchni: mury, elewacje, ocieplenia, kamienie, itp.
  • do wnętrz i na zewnątrz
Termo Organika

Sprawdź, gdzie kupić nasze produkty

RENOWATOR jest produktem o działaniu grzybo- i glonobójczym, stosowanym w celu konserwacji i ochrony wyrobów kamieniarskich, konstrukcji murowanych lub materiałów budowlanych innych niż drewno, np. powierzchnie murów, elewacje budynków, w tym systemy ociepleń, tynki, beton, wapienie, kamienie, itp. materiały, (kategoria II, grupa 10).

Dane techniczne

Rodzaj użytkowników:powszechny
Postać produktu:płyn (roztwór wodny) w kolorze od przezroczystego do słomkowożółtego.
Substancje czynne:- alkil (C12-16) chlorku dimetylobenzynoamonu (ADBAC/BKC (C12-16)) - 0,480 g / 100 g
- 2-oktylo-2H-izotiazol-3-on (OIT) - 0,049 g / 100 g)
Orientacyjne zużycie:0,15-0,3 l/m2 w zależności od chłonności podłoża przy dwukrotnym malowaniu
Orientacyjna wydajność:3,5-6,5 m2/l w zależności od chłonności podłoża przy dwukrotnym malowaniu
Temperatura stosowania i podłoża:+5°C - +25°C
Czas wysychania:ok. 12 godz. (w zależności od wilgotności i temperatury). Niska temperatura i duża wilgotność mogą wydłużyć ten czas nawet kilkukrotnie.
Numer pozwolenia na obrót produktem biobójczym: 6464/15 (Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych)
Producent/Podmiot odpowiedzialnyTermo Organika Sp. z o.o.
ul. B.Prusa 33, 30-117 Kraków
tel.: +48 12 427 07 40
fax: +48 12 427 27 21
Informacja toksykologiczna w Polsce:tel.: +48 42 631 47 24
Przechowywanie i transport:Produkt nadaje się do stosowania w okresie 12 miesięcy od daty produkcji pod warunkiem przechowywania w oryginalnym, zamkniętym opakowaniu, w suchych warunkach. Przechowywać i przewozić w fabrycznie zamkniętych opakowaniach w temperaturze od +5ºC do +25ºC.

Nie składować palet jedna na drugiej.
Chronić przed mrozem i bezpośrednim nasłonecznieniem.

 Stosowanie

Produktu nie należy rozcieńczać przed użyciem. Powierzchnię zanieczyszczoną mikroorganizmami trzeba umyć mocnym strumieniem wody tak, aby usunąć luźno związane zanieczyszczenia. Po wyschnięciu, nanieść produkt obficie na zanieczyszczoną mikroorganizmami powierzchnię aż do całkowitego jej zwilżenia, np. za pomocą szczotki, pędzla, wałka lub gąbki i pozostawić na co najmniej 6 – 12 godzin. Następnie, pozostałe resztki zanieczyszczeń usunąć gruntownie metodą mechaniczną (np. przy pomocy wody pod ciśnieniem). W razie potrzeby po całkowitym wyschnięciu powierzchni zaleca się powtórne zastosowanie środka. Produkt wykazuje działanie biobójcze wobec glonów i grzybów pleśniowych przy zastosowaniu co najmniej 150 g/m2. Dalsze prace (np. malowanie, tynkowanie) można przeprowadzić dopiero po całkowitym wyschnięciu powierzchni po ostatniej aplikacji produktu biobójczego. Produkt nie usuwa zabrudzeń i przebarwień powierzchni powstałych w wyniku agresji mikrobiologicznej. Jeżeli po zastosowaniu środka powierzchnie nie będą następnie malowane lub tynkowane to należy je umyć. Szczegółowe informacje w zakresie toksykologii i obchodzenia się z produktem oraz z odpadami zawarte są w karcie charakterystyki produktu. W przypadku nieodpowiedniej wentylacji w pomieszczeniu należy stosować właściwe osłony dróg oddechowych (maski).

 Bezpieczeństwo użytkowania

Pierwsza pomoc

Po wdychaniu: Osobę poszkodowaną wyprowadzić na świeże powietrze, zapewnić ciepło, spokój i warunki do odpoczynku. Zasięgnąć porady lekarza w przypadku utrzymywania się jakichkolwiek dolegliwości..

Po styczności ze skórą: Zdjąć zanieczyszczoną odzież. Zanieczyszczoną skórę umyć dokładnie wodą z mydłem, a następnie spłukać wodą. Nie stosować żadnych rozpuszczalników lub rozcieńczalników organicznych. Zanieczyszczoną odzież, buty uprać przed ponownym użyciem. Zasięgnąć porady lekarza w przypadku utrzymywania się jakichkolwiek dolegliwości, np. cech podrażnienia skóry.

Po styczności z oczami: Niezwłocznie usunąć soczewki kontaktowe, jeśli są i można je łatwo usunąć. Przy podwiniętych powiekach niezwłocznie przemyć oczy dużą ilością czystej, bieżącej wody (przemywać przez co najmniej 10-15 minut). Unikać silnego strumienia wody ze względu na możliwość uszkodzenia rogówki. Zasięgnąć porady lekarza w przypadku utrzymywania się jakichkolwiek dolegliwości, np. cech podrażnienia oczu.

Po połknięciu: Niezwłocznie przepłukać usta wodą. Zasięgnąć porady lekarza. Nie wywoływać wymiotów bez uprzedniego zalecenia lekarza. Pokazać kartę charakterystyki niniejszego produktu albo opakowanie lub etykietę.

Działa szkodliwie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki. Unikać uwolnienia do środowiska. Zebrać wyciek.

Postępowanie z odpadami

Nie usuwać do kanalizacji, ścieków, rowów, dróg wodnych. Przekazać do obróbki zgodnie z obowiązującymi przepisami. Produkt i jego opakowanie należy usuwać w sposób bezpieczny, w odpowiednim miejscu, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Sposób likwidacji odpadów

Całkowicie opróżnić pojemniki. Nieoczyszczone pojemniki traktować jak odpady produktu. Opróżnione pojemniki umyć wodą z dodatkiem odpowiedniego środka myjącego w razie potrzeby. Opróżnione i oczyszczone opakowania można przekazać do recyclingu. Sposób likwidacji odpadów uzgodnić z właściwym terenowo Wydziałem Ochrony Środowiska. Kod odpadu: 16 03 05 – organiczne odpady zawierające substancje niebezpieczne. Opakowanie po opróżnieniu i oczyszczeniu może zostać użyte ponownie, kod opakowania: 15 01 02 – opakowania z tworzyw.

Karta techniczna Renowator(0.14MB)pdfpobierz
Decyzja URPL - pozwolenie na obrót produktem(1.06MB)pdfpobierz
Karta charakterystyki RENOWATOR(0.36MB)pdfpobierz

MOŻE ZAINTERESUJE CIĘ RÓWNIEŻ

Farba silikonowa GOLD TO-FSG
Tynk silikonowo-silikatowy TO-TSISI
TERMONIUM PLUS fasada
Wróć
DE PRODUKTKATALOG | EN PRODUCT CATALOGUE | FR LISTE DES PRODUITS