MENU
AAA
Farba akrylowa PODKŁADOWA

Farba akrylowa PODKŁADOWA

  • jako podkład pod farby akrylowe, lateksowe
  • na bazie wodnej dyspersji żywic akrylowych
  • tworzy powłokę o jednolitej chłonności
  • nie może stanowić ostatecznej warstwy
  • powierzchnia matowa
  • biała
  • do stosowania wewnątrz pomieszczeń
Termo Organika

Sprawdź, gdzie kupić nasze produkty

 Farba PODKŁADOWA gruntująca jest wodorozcieńczalną farbą akrylową w formie dyspersji na bazie mieszanki najwyższej jakości żywic, pigmentów, wypełniaczy oraz dodatków uszlachetniających i zabezpieczających. Farba tworzy powłokę o jednolitym stopniu chłonności, dlatego może być stosowana do gruntowania powierzchni przed ostatecznym malowaniem. Doskonale nadaje się jako podkład pod farby akrylowe i lateksowe, gwarantując oczekiwane walory dekoracyjne ostatecznej powłoki. 

Farba PODKŁADOWA jest przeznaczona do stosowania wewnątrz pomieszczeń do malowania ścian, sufitów oraz innych podłoży budowlanych, takich jak płyty cementowe, cementowo-włóknowe, gipsowe, gipsowo-kartonowe, tynki gipsowe, cementowe, cementowo-wapienne, podłoża betonowe, inne podłoża (np. szpachle i gładzie budowlane na bazie mieszanek gipsowych oraz cementowych).

Atest PZH farby wewnętrzneProdukt posiada Atest Higieniczny PZH Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego nr B.BK.60111.0056.2023

Dane techniczne

Temperatura stosowania i podłoża:od +5ºC do +30ºC
Optymalna temperatura pracy:od +10ºC do +25ºC
Czas wysychania:2÷4 godziny*)
Orientacyjne zużycie:0,10÷0,13 l/m2 **)
Orientacyjna wydajność: 8,0÷12,0 m2/l **)
Nakładanie kolejnych warstw:po min. 4 godz.
Zalecana ilość warstw: 1÷2 w zależności od chłonności i stanu podłoża
Odporność na szorowanie na mokro:klasa 5 (wg PN-EN 13300:2002)
 klasa III (wg PN-C-81914:2002)
Zawartość LZO wg Dyrektywy 2004/42/WE:poniżej 20 g/l***)
Przechowywanie: Farba nadaje się do stosowania w okresie 24 miesięcy od daty produkcji pod warunkiem przechowywania w oryginalnym, zamkniętym opakowaniu, w suchych warunkach. Przechowywać i przewozić w fabrycznie zamkniętych opakowaniach w temperaturze od +5ºC do +30ºC. Nie składować palet jedna na drugiej. Chronić przed mrozem i bezpośrednim nasłonecznieniem.
Produkt posiada Atest Higieniczny PZH Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego nr B.BK.60111.0056.2023

*)Czas wysychania przy temperaturze podłoża i otoczenia ok. 20ºC oraz wilgotności względnej powietrza ok. 50%.
**)W zależności od chłonności podłoża przy jednokrotnym malowaniu. Faktyczne zużycie może się nieznacznie różnić od podanego powyżej w zależności od równości i chłonności podłoża, sposobu nakładania, temperatury w pomieszczeniu, itp.
***)Limit zawartości LZO wg Dyrektywy 2004/42/WE, Kat. A/a/WB wynosi 30 g/l (2010)

 Przygotowanie podłoża

Podłoże powinno być czyste i suche. Luźne, odspojone i zmniejszające przyczepność części podłoża, stare powłoki malarskie i tynkarskie o niedostatecznej przyczepności należy przed zastosowaniem farby usunąć. Podłoże należy oczyścić z kurzu, brudu, resztek farby olejnej lub emulsyjnej, jak również z wszelkich środków zapobiegających przyleganiu (oleje, tłuszcze, woski). Ewentualne ubytki podłoża należy uzupełnić odpowiednimi materiałami w zależności od jego rodzaju. Nowe tynki malować po wyschnięciu, ale nie wcześniej niż 28 dni od ich nałożenia. Podłoża nasiąkliwe (np. gazobeton) należy zagruntować gruntem uniwersalnym TO-GU lub rozcieńczoną farbą PODKŁADOWĄ.

 Zalecenia montażowe

Farba PODKŁADOWA jest dostarczana w formie gotowej do użycia. Przed przystąpieniem do malowania farbę należy dokładnie wymieszać. Nie wolno jej mieszać z innymi farbami, zaprawami, itp. Dopuszcza się ręczne lub mechaniczne metody aplikacji: wałkiem, pędzlem, szczotką malarską lub natryskiem, w zależności od warunków oraz stanu podłoża, każdorazowo zachowując równomierność nakładania. Temperatura powierzchni malowanej i otoczenia podczas stosowania produktu powinna wynosić od +5°C do +30°C (optymalna temperatura pracy od +10°C do +25°C). W przypadku konieczności dopasowania gęstości produktu do zastosowanej metody aplikacji, po wymieszaniu, dopuszczalne jest rozcieńczenie farby czystą wodą w ilości nie większej niż 5% w stosunku objętościowym. Po wyschnięciu, jednakże nie wcześniej niż po 4 godzinach, można nałożyć kolejną warstwę. Na szybkość wysychania farby znacząco wpływa m.in. chłonność podłoża, temperatura oraz wilgotność powietrza i/lub podłoża w malowanych pomieszczeniach. Powierzchnie nieprzeznaczone do malowania (np. drzwi, okna) dokładnie zabezpieczyć przed zachlapaniem farbą. Świeże zachlapania natychmiast zmyć obficie wodą. Wyschniętą farbę można usunąć tylko mechanicznie. Narzędzia należy myć czystą wodą bezpośrednio po użyciu.

 Uwaga

W przypadku kontaktu wyrobu z oczami lub skórą należy przemyć je dużą ilością wody i zasięgnąć porady lekarza. Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci. W trakcie wykonywania prac nosić odzież ochronną i okulary ochronne.

 Bezpieczeństwo użytkowania

Oprócz przedstawionych powyżej zaleceń należy kierować się zasadami sztuki budowlanej i BHP. Producent gwarantuje jakość wyrobu, lecz nie ma żadnego wpływu na sposób, miejsce i warunki jego magazynowania i zastosowania. Prace malarskie powinny być przeprowadzone przez fachowo przygotowanych wykonawców. Warunki przygotowania farby i sposób jej nakładania mogą mieć wpływ na wygląd powierzchni.

Karta charakterystyki Farba PODKŁADOWA(0.26MB)pdfpobierz
Certyfikat Czystości Mikrobiologicznej(0.29MB)pdfpobierz
Atest PZH B.BK.60111.0056.2023(0.34MB)pdfpobierz
Deklaracja zgodności PODKŁADOWA farba akrylowa(86.16KB)pdfpobierz
Karta techniczna farba akrylowa PODKŁADOWA(0.47MB)pdfpobierz

Atest PZH farby wewnętrzneProdukt posiada Atest Higieniczny PZH Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego nr B.BK.60111.0056.2023

MOŻE ZAINTERESUJE CIĘ RÓWNIEŻ

Farba lateksowa LATEX MAT
SUPERAKUSTIC podłoga
Wróć
DE PRODUKTKATALOG | EN PRODUCT CATALOGUE | FR LISTE DES PRODUITS