MENU
AAA
DEKARZ – poliuretanowy klej do dachów TO-KPD

DEKARZ – poliuretanowy klej do dachów TO-KPD

  • do mocowania płyt EPS i XPS do powierzchni dachów płaskich pokrytych blachą ocynkowaną, masą bitumiczną lub papą
  • doskonała przyczepność do podłoży mineralnych, do styropianu (EPS) i XPS
  • czysty w użyciu
  • likwiduje mostki termiczne
  • wysoka trwałość
  • łatwa, wygodna i szybka aplikacja
  • odporny na działanie wilgoci
  • doskonała przyczepność
  • kołkowanie już po 2 godzinach
Termo Organika

DEKARZ niskoprężny, jednokomponentowy klej poliuretanowy do dachów TO-KPD służy do mocowania płyt styropianowych XPS i EPS do powierzchni dachów płaskich pokrytych blachą ocynkowaną, masą bitumiczną lub papą, przy wykonywaniu izolacji cieplnej. Produkt wykorzystać można również do przyklejania kasetonów styropianowych, paneli ściennych, montażu parapetów, wypełniania szczelin w izolacji termicznej. Klej poliuretanowy TO-KPD wykazuje doskonałą przyczepność do podłoży betonowych, ceramicznych, drewnianych, PVC, blachy oraz styropianów, tynków, podłoży z powłoką bitumiczną, papą i asfaltowych mas izolacyjnych.

Dane techniczne

Temperatura pracy (otoczenia):od -5°C do +30°C
Temperatura podłoża:od -5°C do +30°C
Temperatura puszki:od +10°C do +30°C
Czas otwarty:ok. 4 min. (23°C, RH 50%)
Czas korektyok. 6 min. (23°C, RH 50%)
Czas tworzenia naskórka:5÷12 min (23°C, RH 50%)
Czas pełnego utwardzenia:24 h (23°C, RH 50%)
Wytrzymałość połączenia na rozciąganie:≥ 0,08 MPa
Kołkowanie:po ok. 2 godz. (przy wilgotności względnej 50%, wyższa wilgotność skraca ten czas)
Wydajność:do 12 m2
Wydajność jest uzależniona m.in. od rodzaju podłoża, sposobu nakładania, temperatury i wilgotności powietrza.
Klasa palności:B3 (wg normy DIN4102)
F (wg normy EN13501)
Przechowywanie: 12 miesięcy od daty produkcji. Produkt należy transportować i przechowywać w zamkniętym opakowaniu w pozycji pionowej, zaworem do góry (żeby zapobiec zaklejeniu zaworu) w dobrze wentylowanym i suchym pomieszczeniu od +5°C do +30°C (zalecana temperatura pokojowa) z dala od bezpośredniego nasłonecznienia oraz innych źródeł ciepła i zapłonu. Przechowywanie produktu w innych warunkach niż podane może spowodować skrócenie przydatności do użycia nawet o 3 miesiące. Nie przewozić/przechowywać kleju w kabinie samochodu. Produkt przewozić w bagażniku, zabezpieczony przed przypadkowym przemieszczeniem.

 

 Sposób użycia

Mocowane płyty EPS i XPS powinny mieć proste krawędzie. Podłoża przygotowane do klejenia płyt powinny być płaskie, wyrównane, dobrze oczyszczone oraz odpylone. Dopuszczalne odchylenie od płaskości powierzchni nie może przekraczać -4 mm i +2 mm. Pomiaru odchyleń należy dokonywać łatą o długości 2 m, z dokładnością do 1 mm. Przed przystąpieniem do klejenia płyt styropianowych w niskich temperaturach z podłoża należy usunąć szron, a zacieki wodne osuszyć. W przypadku podłoży z powłoką bitumiczną (o nieznanych parametrach) warto przeprowadzić próbę przyczepności, tj. płytę z naniesionym klejem poliuretanowym przykleić do przygotowanego wcześniej fragmentu podłoża, a następnie po około 2 godz. (czas minimalny) wykonać próbę zerwania połączenia klejowego. Podłoże bitumiczne musi być wysezonowane, dobrze związane, wilgoć odparowana z całej grubości powłoki. Powierzchnię płyt izolacyjnych hydrofobizowanych lub pokrytych powłoką należy przeszlifować np. papierem ściernym (tarką do styropianu) w celu zwiększenia adhezji kleju do powierzchni. Przed przystąpieniem do klejenia zbyt zimną puszkę kleju należy ogrzać do temperatury pokojowej (np. zanurzając ją w ciepłej wodzie), a następnie intensywnie wstrząsnąć nią (przez ok. 30 sek.) w celu dokładnego wymieszania składników. Puszkę przykręcić do pistoletu aplikacyjnego i dozować w pozycji roboczej „do góry dnem”. Regulację strumienia kleju dokonać poprzez ustawienie iglicy lub nacisk spustu pistoletu aplikacyjnego. W przypadku przerwy w aplikacji powyżej 15 minut pistolet aplikacyjny należy zabezpieczyć, pozostawiając nakręconą puszkę do kolejnego użycia. Klej na płytę należy nakładać pionowymi warkoczami o średnicy ok. 3 cm z zachowaniem równych odstępów co 20-30 cm pomiędzy pasami oraz pozostawić 3 cm odstępu od krawędzi płyty (dla płyt szerszych niż 1000 mm należy nałożyć większą ilość pasm kleju). Ogólny schemat postępowania przedstawiony został na rysunku.

W strefach narożnych i na krawędziach dachu należy zwiększyć ilość nakładanych pasm kleju w odstępach co 10 cm. Po nałożeniu pasów kleju należy odczekać od ok. 4 minut (temp. 200C) do ok. 6 minut (temp. -50C), a następnie przyłożyć do izolowanego podłoża i dokonać korekty położenia. Ustawienie klejonych płyt można skorygować przez ok. 6 minut od przyklejenia do izolowanej powierzchni. Grubość utworzonej spoiny powinna wynosić ≥ 8 mm. Zastosowanie kleju DEKARZ nie zwalnia z konieczności stosowania mocowania mechanicznego płyt termoizolacyjnych, jeżeli projekt techniczny przewiduje takie mocowanie. Projekt techniczny powinien określać rodzaj płyt termoizolacyjnych, rodzaj i sposób przygotowania podłoża, sposób mocowania płyt oraz rodzaj, ilość i rozmieszczenie łączników mechanicznych (jeżeli są stosowane). W przypadku podłoża z blachy lub papy prace mogą być wykonywane przy temperaturze podłoża do 500C. Czas utwardzania spoiny wynosi ok. 24 godz.

Po zakończeniu prac pistolet aplikacyjny wyczyścić środkiem do czyszczenia, np. czyścikiem do aplikatora TO-CDA. Prac z użyciem kleju nie prowadzić podczas opadów atmosferycznych, silnego nasłonecznienia, silnego wiatru. Unikać przyklejania płyt izolacyjnych do podłoży posiadających temperaturę wyższą niż 500C. W słoneczne dni wykonać pomiar temperatury podłoża przed rozpoczęciem prac dociepleniowych.

 Ograniczenia aplikacyjne

Poliuretanowy klej do dachów TO-KPD posiada ograniczoną przyczepność do następujących materiałów: polietylenu, polipropylenu, teflonu oraz silikonu. Wydajność uzależniona jest od temperatury i wilgotności, wraz ze spadkiem temperatury spada wydajność oraz zwiększa się czas utwardzania zaprawy. Przed użyciem produktu należy zapoznać się z kartą techniczną wyrobu. W celu uniknięcia niepoprawnej aplikacji wyrobu należy wykonać próbę spieniania kleju oraz dokonać regulacji strumienia.

 Bezpieczeństwo użytkowania

Wyrób zawiera izocyjaniany. Należy unikać kontaktu ze skórą i nie wdychać gazów, gdyż może powodować uczulenie. Produkt jest skrajnie łatwopalny. Nie stosować w pobliżu ognia i źródeł iskrzenia. Nie rozpylać w kierunku płomienia lub rozgrzanych materiałów. Chronić przed temperaturami powyżej +50°C. Pojemnik pod ciśnieniem. Nie dziurawić puszki, również po użyciu. W trakcie wykonywania prac nosić odzież ochronną i okulary ochronne.

 Uwaga

Oprócz przedstawionych powyżej zaleceń należy kierować się zasadami sztuki budowlanej i BHP. Producent gwarantuje jakość wyrobu, lecz nie ma żadnego wpływu na sposób, miejsce i warunki jego magazynowania i zastosowania. Prace budowlane powinny być przeprowadzone przez fachowo przygotowanych wykonawców.

Karta techniczna - DEKARZ – poliuretanowy klej do dachów TO-KPD (0.19MB)pdfpobierz

MOŻE ZAINTERESUJE CIĘ RÓWNIEŻ

TERMONIUM PLUS dach-podłoga
Czyścik do aplikatora kleju poliuretanowego
MURARZ – poliuretanowa zaprawa murarska TO-PZM
Wróć
DE PRODUKTKATALOG | EN PRODUCT CATALOGUE | FR LISTE DES PRODUITS