MENU
AAA

Najczęściej zadawane pytania

{kategoria:FAQ/EPS}
Termo Organika Sp. z o.o.
Termo Organika Sp. z o.o.

Czy można przyklejać płytki elewacyjne na warstwę zbrojoną siatki i kleju? W jaki sposób? Jakie muszą być spełnione warunki?

Można. Takie rozwiązanie nie posiada jednak swojej specyfikacji technicznej (czyli Aprobaty Technicznej). To rozwiązania wymaga zachowania szczególnej staranności od wykonawcy, w tym przestrzegania poniższych zasad już od fazy przyklejania styropianu:
 1. Do izolacji ścian użyć płyt styropianowych Termo Organika SILVER fasada lub GOLD fasada.
 2. Płyty przykleić do podłoża klejem do styropianu Termo Organika TO-KU.
 3. Warstwę zbrojoną wykonać w następujący sposób:
  • Siatkę zbrojącą TO-S170 (gramatura ≥ 170 g/m2) zatopić stosując klej uniwersalny TO-KU
  • Przez tak wykonaną warstwę wykonać kołkowanie za pomocą kołków z trzpieniem metalowym dopuszczonych do stosowania w systemach ociepleń, w ilości wskazanej przez projektanta (ale nie mniej niż 8 szt./m2)
  • Wykonać kolejną warstwę z siatką zbrojącą TO-S170. Należy dopilnować, żeby połączenia kolejnych pasm siatki nie pokrywały się z miejscami połączeń wcześniej wykonanej warstwy.
  • Zarówno w pierwszej jak i w drugiej warstwie siatkę należy układać z co najmniej 10 cm zakładami.
 4. Należy stosować płytki o niskiej nasiąkliwości wodnej wg PN-EN 176:1996 (E ≤ 3%)
 5. Do przyklejania płytek należy stosować kleje klasy C2T (zalecane kleje s1 lub s2) wg PN-EN 12004:2008 (o przyczepności powyżej 1 N/mm2, o zmniejszonym spływie oraz odkształceniu poprzecznym ≥ 2,5 mm (s1) lub ≥ 5 mm (s2)), np. zaprawę klejącą. Należy zapewnić 100% pokrycie spodów płytek zaprawą klejącą. W tym celu oprócz naniesienia warstwy kleju pacą zębatą na warstwę zbrojoną należy dodatkowo nanieść cienką warstwę kleju na spód płytki.
 6. Klejenie płytek rozpocząć po całkowitym wyschnięciu warstwy zbrojonej (3-7 dni).
 7. Do spoinowania płytek używać mrozoodporne i wodoodporne zaprawy do fugowania. Szerokość spoiny nie powinna przekraczać 6-8 mm. Ze względu na wielkość płytek fugowanie należy wyko-nać nie wcześniej niż po 14 dniach od zakończenia klejenia (jest to czas niezbędny do całkowitego wyschnięcia i związania warstwy kleju, którym zostały przyklejone płytki). Zbyt wczesne wykonane fugowanie grozi tym, że klej niewłaściwie zwiąże, co spowoduje obniżenie przyczepności i w konsekwencji może doprowadzić do odklejania się płytek, nawet po kilkudziesięciu miesiącach.
 8. Łączny ciężar przyklejonych płyt i użytej do ich przyklejenia zaprawy klejącej oraz zaprawy do fugowania nie może przekraczać 40 kg/m2. Zalecamy także aby rozmiar płyt nie przekraczał 30x30 cm.
 9. Płytek nie należy przyklejać powyżej wysokości ok. 4-5 metrów (czyli powyżej parteru).
Powyższe zalecenia nie zwalniają wykonawcy z odpowiedzialności za dobór materiałów i za wykonane prace, które powinny być przeprowadzone zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i BHP. Zaproponowane rozwiązanie jest zgodne z najlepszą wiedzą, co nie oznacza, że będzie ono właściwe w konkretnym miejscu i warunkach.

Czy można stosować jakieś dodatki do klejów, aby można było je stosować w temp. 0°C?

Jak ocieplić dom przy temperaturze otoczenia poniżej 0°C? Na rynku są dostępne specjalne dodatki umożliwiające stosowanie zapraw przy temperaturach bliskich 0°C a nawet poniżej. Ich skuteczność jest różna. Jeżeli wykonawca stosuje takie dodatki to robi to na wyłącznie własną odpowiedzialność.

Czy styropian trzeba szybko pokryć tynkiem lub klejem, bo żółknie?

Żółta warstwa, która może powstać na powierzchni płyt styropianowych w wyniku nieodpowiednio wykonanych prac (np. pozostawienie przyklejonego styropianu bez zabezpieczenia w postaci nałożenia kleju i zatopienia siatki zbrojącej) może mieć grubość dziesiątych szczęści milimetra. Co należy zrobić w takim przypadku, jak ocieplić dom w prawidłowy sposób? Powierzchnię styropianu przed przystąpieniem do dalszych prac ociepleniowych, należy przeszlifować grubym papierem ściernym lub tarką do styropianu. Mimo takiej sytuacji, parametry styropianu nie ulegają pogorszeniu, co jest szczególnie ważne w sytuacji kiedy różne niesprzyjające okoliczności (brak funduszy, złe warunki atmosferyczne) uniemożliwiają nam dokończenie budowy.

Czy trzeba kołkować styropian? Jak ocieplić dom, aby elewacja była trwała?

O ewentualnym użyciu łączników mechanicznych i ich rozmieszczeniu powinien zadecydować projektant ocieplenia. Nie ma obligatoryjnych wymogów stosowania łączników mechanicznych, a w przypadku nowobudowanych domów, praktycznie łączniki nie są stosowane gdy płyty styropianowe są mocowane przy pomocy systemowych klejów cementowych. Styropian kołkuje się zazwyczaj w przypadku stosowania kleju poliuretanowego lub w przypadku, gdy podłoże do którego przyklejane są płyty styropianowe może nie być odpowiednio stabilne (np. warstwy starego tynku lub farby).

Czy warstwę zbrojoną można zostawić na zimę, a tynk nałożyć wiosną?

Prace ociepleniowe powinny zostać wykonane w jednym terminie z zachowaniem odpowiednich przerw technologicznych, z uwagi prace przygotowawcze (rozkładanie rusztowań, zabezpieczanie stolarki okiennej, parapetów balustrad, itp.) Jak ocieplić dom w okresie zimowym? W sytuacji gdzie doszło do zatrzymania prac po wykonaniu warstwy zbrojonej siatką a przed nałożeniem tynku, należy warstwę zbrojoną oczyścić i zagruntować gruntem sczepnym TO-GS.

Dlaczego zalecane jest kołkowanie styropianu w przypadku stosowania kleju poliuretanowego?

Kleje poliuretanowe są stosowane stosunkowo od niedawna. Ciągle brakuje w pełni wiarygodnych metod weryfikacji właściwości (w tym przyczepności). Z tego powodu jednostki udzielające aprobat technicznych (dotyczy to również jednostek poza Polską) nie godzą się na stosowanie klejów poliuretanowych bez dodatkowego kołkowania.

Jak dobierać parametry styropianu, jego rodzaj - aby mieć pewność, że dom będzie ciepły? Jak ocieplić dom?

Zasadnicze różnice pomiędzy odmianami styropianu dostępnego na naszym rynku dotyczą głównie najważniejszej jego cechy - współczynnika przewodzenia ciepła λ(lambda), którego wartość mieści się w przedziale od 0,044 do 0,031 W/mK. Im mniejsza jest wartość współczynnika λ tym lepsze właściwości izolacyjne posiada styropian. Istotne są również inne parametry styropianu, takie jak: wytrzymałość na rozciąganie, zginanie, czy też wytrzymałość na ściskanie(tylko w przypadku miejsc obciążonych jak np. podłogi, dachy, itp.). Ważna jest również cecha dużej odporności na zawilgocenie, co ma szczególne znaczenie w izolacji ścian fundamentowych. Pod względem izolacyjności cieplnej płyt styropianowych różnice mogą sięgać nawet ponad 40% pomiędzy poszczególnymi odmianami styropianu. Najważniejsze by przy doborze rodzaju materiału kierować się głównie miejscem jego zastosowania. Wielu klientów zadaje pytania "Jak ocieplić dom?" lub "Jaką grubość powinno mieć ocieplenie domu?". Firma Termo Organika w nazwach produktu zamieszcza ich docelowe zastosowanie w poszczególnych częściach budynku np. fasada, dach-podłoga, fundament i parking. Stąd dowiedzieć się można jaki styropian wybrać do ocieplenia swojego domu, czy na elewację. W każdej wymienionej aplikacji, styropian występuje w kilku odmianach, różniąc się parametrami izolacyjnymi i mechanicznymi.

Przed wykonaniem izolacji termicznej bądź akustycznej ( w przypadku podłogi na stropie), powinniśmy się zwrócić do projektanta bądź architekta w celu wykonania planu ocieplenia tegoż budynku. Będziemy wtedy pewni że zastosowaliśmy odpowiedni styropian w odpowiednie miejsce, oraz że nasz dom został należycie ocieplony.

Przy wyborze styropianu tak jak przy wyborze innych materiałów budowlanych zazwyczaj kierujemy się znajomością marki, doradztwem w składzie budowlanym, czy też polegamy na wyborze architekta. Firma Termo Organika dysponuje bardzo rozbudowanym działem doradztwa technicznego, również mobilnego, gdzie przedstawiciele firmy doradzą i pomogą realizacji zamówienia potrzebnych materiałów.

Jak liczyć zużycie tego materiału na 1 m2 ściany oraz ile kosztuje ocieplenie domu?

Zużycie materiału izolacyjnego wynika bezpośrednio z przyjętej grubości warstwy izolacyjnej. Natomiast na pełny koszt całego docieplenia tylko w niewielkim stopniu wpływa koszt styropianu (kilkanaście %). Z kolei ilości i koszty pozostałych materiałów wchodzących w skład pełnego systemu ociepleń (kleje, siatka, tynk, grunt) pozostaną niezmienne niezależnie od grubości zastosowanego styropianu. Z tego powodu szukanie oszczędności na grubości warstwy izolacyjnej jest niezasadne i może spowodować mniejsze niż założone oszczędności na ogrzewaniu. Szacuje się, że połowę kosztów związanych z ociepleniem stanowi robocizna i środki potrzebne do odpowiedniego wykonania tych prac (np. rusztowania). Na stronie internetowej zamieszczony jest konfigurator do obliczenia zapotrzebowania wszystkich niezbędnych składników, wchodzących w skład kompletnego systemu ociepleń. Z pewnością pomoże on także w odpowiedzi na pytanie "jaki styropian wybrać" by ocieplić swój dom.

Jaką grubość powinna mieć warstwa ocieplenia?

Decyzja o grubości warstwy ocieplenia, powinna być podejmowana na podstawie obliczeń zapotrzebowania budynku na energię (audyt energetyczny) i dotyczy to budynków nowych jak też użytkowanych. W przypadku nowych budynków wytyczne ocieplenia powinny być zawarte w projekcie, natomiast dla budynków docieplanych odpowiednie wytyczne powinny być zrobione przez osobę uprawnioną do sporządzania audytów energetycznych. W praktyce najczęściej niestety brakuje takich opracowań dla budynków docieplanych, a błędne porady „pseudofachowców” lub niewiedza inwestorów będą skutkować tym, że zastosowane nieodpowiednie lub zbyt cienkie płyty styropianowe nie zabezpieczą wystarczająco budynku przed stratą ciepła.

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie jest zamieszczona informacja (z późniejszymi zmianami Rozporządzenia) jakie powinny zostać spełnione kryteria dla przegród budowlanych tak, aby być w zgodzie z wymaganiami niniejszego Rozporządzenia.

Należy podkreślić, że zawarte w Rozporządzeniu wymagania są minimalne, natomiast w dobrze pojętym, długofalowym interesie inwestora jest znacznie lepsze izolowanie budynku, bo pozwoli ono na ograniczenie ilości energii jaka będzie potrzebna do ogrzania tego obiektu podczas jego wieloletniej eksploatacji. O ile więc do spełnienia najprostszych wymagań mogą wystarczyć warstwy styropianu o grubości np. 8-12cm (zależnie od rodzaju pozostałych warstw i rodzaju przegrody) to wyliczenia ekonomiczne mogą wskazywać na warstwy znacznie grubsze np. 15-25cm styropianu a w przypadku budynków pasywnych czy „zeroenergetycznych” może to być nawet ponad 30 cm styropianu o najlepszych parametrach izolacyjnych (TERMONIUM PLUS fasada λ=0,031W/mK).

Jaka może być maksymalna grubość zaprawy klejącej, którą przyklejony jest styropian a jaka warstwy zbrojonej?

Grubość warstwy zaprawy klejącej pomiędzy podłożem a styropianem nie powinna przekraczać 10 mm a grubość warstwy zbrojonej powinna mieć grubość 3-4 mm.

Jaki jest prawidłowy sposób przyklejania styropianu klejami cementowymi i poliuretanowymi?

Jeżeli podłoże jest równe, klej do styropianu TO-KS lub klej uniwersalny TO-KU należy nałożyć cienką warstwą na płytę styropianową i rozprowadzić równomiernie pacą zębatą o zębach 10-12 mm (rys. a). W pozostałych przypadkach zaprawę należy rozprowadzić obwodowo w odległości ok. 5 cm od krawędzi płyt i dodatkowo nałożyć od 3 do 6 placków równomiernie na jej powierzchni (rys. b). W efekcie zaprawa powinna pokrywać co najmniej 40% płyty. Następnie płytę styropianową należy przykleić do ściany lekko ją dociskając i wyrównać tak, aby ściśle przylegała do sąsiadujących płyt. Kolejne przyklejane rzędy płyt powinny być przesunięte względem poprzednich tak, żeby pionowe połączenia płyt zachowały układ mijankowy (przesuniecie powinno wynosić co najmniej 15 cm). Płyty należy przyklejać zaczynając od dołu elewacji. Stosowanie listew startowych, choć nie jest wymagane, ułatwia prawidłowe wypoziomowanie pierwszej warstwy przyklejanych płyt.

W przypadku stosowania do przyklejania płyt styropianowych kleju poliuretanowego TO-KPS należy go nakładać np. tak, jak pokazano na poniższych rysunkach.

Czas wiązania kleju poliuretanowego TO-KPS jest bardzo krótki (max.5 minut), dodatkowo skraca się on w przypadku dużej wilgotności powietrza i podłoża. Dzięki temu możliwy jest szybki postęp kolejnych prac. Ewentualne kołkowanie (jeśli jest przewidziane w projekcie), szlifowanie płyt oraz wykonywanie warstwy zbrojonej siatką, należy rozpocząć nie wcześniej niż po dwóch dniach od przyklejenia styropianu.

Jakie oznaczenia powinien mieć bezpieczny dla zdrowia i dobry jakościowo styropian?

Styropian produkowany według obowiązującej nowej europejskiej normy EN 13163:2012, jest we wszystkich odmianach w pełni bezpieczny dla zdrowia użytkowników budynków i co istotne dla ludzi wykonujących prace izolacyjne. Styropian nie powoduje podrażnień skóry i błon śluzowych oraz nie wywołuje innych, szkodliwych dla organizmu skutków. Praca ze styropianem nie wymaga stosowania żadnych dodatkowych środków ochrony osobistej. Styropian jest oznaczany znakiem CE, który pozwala na dopuszczenie go na rynek europejski. Producenci, którzy dbają o jakość swoich produktów, posiadają dokumenty uwierzytelniające w postaci Certyfikatu Zgodności z normą europejską, oraz bardzo prestiżową Rekomendacją Techniczną i Jakości wydane przez notyfikowane w unii europejskiej jednostki badawcze. W Polsce jest to Instytut Techniki Budowlanej. Styropiany wytwarzane przez firmę Termo Organika posiadają także bardzo ważny dokument potwierdzający bezpieczeństwo styropianu stosowanego w budownictwie, którym jest Atest Higieniczny wydany przez Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego

Na jak długo można pozostawić przyklejony styropian bez warstwy zbrojonej?

Warstwa zbrojąca powinna być wykonana niezwłocznie po przyklejeniu styropianu i zazwyczaj tak jest. Jeżeli jednak to różnych przyczyn nie jest możliwe to – w zależności od warunków atmosferycznych – okres ten nie powinien być dłuższy niż 2-3 miesiące. Jeżeli jest dłuższy to przed wykonaniem warstwy zbrojonej należy dokonać oceny stanu technicznego przyklejonego styropianu. W szczególności może okazać się konieczne zeszlifowanie (papierem ściernym) wierzchniej, cienkiej warstwy styropianu (1-2 mm), która mogła ulec zniszczeniu w wyniku długotrwałego oddziaływania promieniowania słonecznego UV.

Po ilu dniach można nakładać tynk na warstwę zbrojoną?

Przede wszystkim najpierw taką warstwę trzeba zagruntować gruntem sczepnym TO-GS a w przypadku tynku polikrzemianowego TO-TP, gruntem TO-GP. Warstwę zbrojoną można zagruntować po całkowitym jej wyschnięciu, ale nie wcześniej niż po 3 dniach. Natomiast grunt powinien schnąć co najmniej 24 godziny zanim rozpocznie się tynkowanie.
DE PRODUKTKATALOG | EN PRODUCT CATALOGUE | FR LISTE DES PRODUITS