MENU
AAA

Czy można przyklejać płytki elewacyjne na warstwę zbrojoną siatki i kleju? W jaki sposób? Jakie muszą być spełnione warunki?

Można. Takie rozwiązanie nie posiada jednak swojej specyfikacji technicznej (czyli Aprobaty Technicznej). To rozwiązania wymaga zachowania szczególnej staranności od wykonawcy, w tym przestrzegania poniższych zasad już od fazy przyklejania styropianu:
 1. Do izolacji ścian użyć płyt styropianowych Termo Organika SILVER fasada lub GOLD fasada.
 2. Płyty przykleić do podłoża klejem do styropianu Termo Organika TO-KU.
 3. Warstwę zbrojoną wykonać w następujący sposób:
  • Siatkę zbrojącą TERMONIUM (gramatura ≥ 170 g/m2) zatopić stosując klej uniwersalny TO-KU
  • Przez tak wykonaną warstwę wykonać kołkowanie za pomocą kołków z trzpieniem metalowym dopuszczonych do stosowania w systemach ociepleń, w ilości wskazanej przez projektanta (ale nie mniej niż 8 szt./m2)
  • Wykonać kolejną warstwę z siatką zbrojącą TERMONIUM. Należy dopilnować, żeby połączenia kolejnych pasm siatki nie pokrywały się z miejscami połączeń wcześniej wykonanej warstwy.
  • Zarówno w pierwszej jak i w drugiej warstwie siatkę należy układać z co najmniej 10 cm zakładami.
 4. Należy stosować płytki o niskiej nasiąkliwości wodnej wg PN-EN 176:1996 (E ≤ 3%)
 5. Do przyklejania płytek należy stosować kleje klasy C2T (zalecane kleje s1 lub s2) wg PN-EN 12004:2008 (o przyczepności powyżej 1 N/mm2, o zmniejszonym spływie oraz odkształceniu poprzecznym ≥ 2,5 mm (s1) lub ≥ 5 mm (s2)), np. zaprawę klejącą. Należy zapewnić 100% pokrycie spodów płytek zaprawą klejącą. W tym celu oprócz naniesienia warstwy kleju pacą zębatą na warstwę zbrojoną należy dodatkowo nanieść cienką warstwę kleju na spód płytki.
 6. Klejenie płytek rozpocząć po całkowitym wyschnięciu warstwy zbrojonej (3-7 dni).
 7. Do spoinowania płytek używać mrozoodporne i wodoodporne zaprawy do fugowania. Szerokość spoiny nie powinna przekraczać 6-8 mm. Ze względu na wielkość płytek fugowanie należy wyko-nać nie wcześniej niż po 14 dniach od zakończenia klejenia (jest to czas niezbędny do całkowitego wyschnięcia i związania warstwy kleju, którym zostały przyklejone płytki). Zbyt wczesne wykonane fugowanie grozi tym, że klej niewłaściwie zwiąże, co spowoduje obniżenie przyczepności i w konsekwencji może doprowadzić do odklejania się płytek, nawet po kilkudziesięciu miesiącach.
 8. Łączny ciężar przyklejonych płyt i użytej do ich przyklejenia zaprawy klejącej oraz zaprawy do fugowania nie może przekraczać 40 kg/m2. Zalecamy także aby rozmiar płyt nie przekraczał 30x30 cm.
 9. Płytek nie należy przyklejać powyżej wysokości ok. 4-5 metrów (czyli powyżej parteru).
Powyższe zalecenia nie zwalniają wykonawcy z odpowiedzialności za dobór materiałów i za wykonane prace, które powinny być przeprowadzone zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i BHP. Zaproponowane rozwiązanie jest zgodne z najlepszą wiedzą, co nie oznacza, że będzie ono właściwe w konkretnym miejscu i warunkach.
Termo Organika Sp. z o.o.
Termo Organika Sp. z o.o.
DE PRODUKTKATALOG | EN PRODUCT CATALOGUE | FR LISTE DES PRODUITS