MENU
AAA

Narzędzie do projektowania systemów ociepleń ścian zewnętrznych.

Wpisz docelowy współczynnik przenikania U:

Współczynnik przenikania ciepła Uk powinien być mniejszy niż 0,20 W/mK!


Wybierz ścianę konstrukcyjną:


Grubość [cm] d= Współczynnik [W/mK] λ=

Dobierz rodzaj ocieplenia:

Wariant
MAXIMUM
Wariant
ECONOMY

Komponenty Systemu Ociepleń:

Klej do przyklejania styropianu:

Styropian:

Siatka:

Klej do zatapiania siatki:

Grunt:

Tynk:


Wymagana grubość styropianu:
Wygenerowany opis:

Opis do projektu wykonawczego dotyczący wykonania ocieplenia ścian zewnętrznych metodą ETICS przy użyciu kompletnego systemu ociepleń Termo Organika - wykonanie robót - wymagania.

1. Rozpoczęcie robót ociepleniowych powinno nastąpić, gdy:
- zostaną zakończone i odebrane roboty dachowe, demontaż i montaż drzwi i okien, izolacje i podłoża pod posadzki balkonów lub tarasów,
- zostaną odpowiednio zabezpieczone i osłonięte wszelkie nieprzeznaczone do ostatecznego przykrycia powierzchnie (szkło, elementy drewniane, metalowe, podokienniki, okładziny kamienne, glazura, terakota, itp.),
- wyschną widoczne zawilgocenia podłoża,
- zostaną wykonane odpowiednie obróbki na powierzchniach poziomych murów, attyk, gzymsów zapewniające odpływ wody opadowej poza lico ocieplanej elewacji,
- zostanie określony sposób zakończenia ocieplenia i jego połączenia z innymi elementami budynku,
- zostaną rozmieszczone i wykonane przejścia instalacji lub innych elementów przez ocieplane płaszczyzny w sposób zapewniający ich trwałość i szczelność.

2. Bezpieczeństwo i warunki użytkowania.
Szczegółowe informacje dotyczące bezpiecznego użytkowania poszczególnych elementów systemu znajdują się na opakowaniach. Niedopuszczalne jest wykonywanie robót ociepleniowych, gdy temperatura otoczenia i podłoża jest niższa niż +5°C lub wyższa niż +30°C oraz gdy prognoza na najbliższe 24 godziny przewiduje podobne temperatury. W trakcie prac ociepleniowych należy stosować elewacyjne siatki osłonowe w celu zabezpieczenia elewacji przed bezpośrednim działaniem warunków atmosferycznych (nasłonecznienie, opady, wiatr). Ocieplenie należy wykonać przy zastosowaniu Kompletnego Systemu Ociepleń posiadającego Świadectwo Deklaracji Środowiskowej II Typu nr 025/2015 oraz Rekomendacje Techniczna i Jakości Instytutu Techniki Budowlanej 1167/2016. Materiał termoizolacyjny zastosowany w rozwiązaniu powinien być zgodny z normą EN13163, posiadać Certyfikat zgodności z normą ITB-0851/W oraz Rekomendacje Techniczne i Jakości Instytutu Techniki Budowlanej ITB-1060/2018. Poszczególnych wyrobów składających się na System ociepleń Termo Organika® nie wolno mieszać z innymi zaprawami, piaskiem, cementem, itp.

3. Rodzaje materiałów, elementy składowe kompletnego systemu ETICS.

-Klej do przyklejania styropianu: Klej uniwersalny TO-KU
-Styropian TERMONIUM PLUS fasada (λ=0,0031 W/m*K) grubości 15 cm
-Siatka TERMONIUM (typ: TO-S170/160)
-Klej do zatapiania siatki: Klej uniwersalny TO-KU
-Grunt uniwersalny TO-GU
-Tynk silikonowy GOLD TO-TSG

Materiały uzupełniające i akcesoria:
-Łączniki mechaniczne objęte EOT zgodnie z ETAG014
-Piana poliuretanowa

4. Etapy prac związanych z wykonywaniem ocieplenia ścian zewnętrznych budynku w systemie Termo Organika

4.1. Przygotowanie podłoża:
Przed rozpoczęciem przyklejania styropianu należy odpowiednio przygotować podłoże, które powinno być zwarte, równe, nośne, suche, czyste i bez warstw zmniejszających przyczepność (tłuszcz, pył, kurz, itp.). Stare, "luźne" tynki, złuszczające się farby i inne zabrudzenia należy usunąć. Niewielkie nierówności i ubytki można naprawić klejem Termo Organika® TO-KS lub klejem uniwersalnym TO-KU. Naprawy podłoża należy zakończyć najpóźniej na 1 dzień przed przyklejeniem płyt styropianowych; im grubsza warstwa zaprawy, tym dłuższy czas do przyklejania styropianu (przyjmując zasadę: ok. 1 dzień na każdy 1 mm grubości zaprawy). Podłoża nasiąkliwe (np. gazobeton) należy zagruntować gruntem uniwersalnym Termo Organika TO-GU, podłoża gładkie i/lub nienasiąkliwe (np. beton, żelbet) gruntem sczepnym Termo Organika TO-GS (lub gruntem polikrzemianowym TO-GP).

4.2. Przyklejanie płyt styropianowych
Dopuszczalne są dwie metody nakładania kleju na płytę styropianową. Jeżeli podłoże jest równe, klej do styropianu Termo Organika TO-KS lub klej uniwersalny Termo Organika TO-KU należy nałożyć cienką warstwą na całą płytę styropianową i rozprowadzić równomiernie pacą zębatą o zębach 10-12 mm (metoda całopowierzchniowego klejenia). W pozostałych przypadkach zaprawę należy nałożyć obwodowo w odległości ok. 5 cm od krawędzi płyt, w taki sposób, aby klej nie wystawał poza obrys płyty i dodatkowo nałożyć od 3 do 6 placków równomiernie na jej powierzchni (metoda pasmowo-punktowego klejenia). W efekcie zaprawa powinna pokrywać co najmniej 60% płyty. Następnie płytę styropianową należy przykleić do ściany lekko ją dociskając i wyrównać tak, aby ściśle przylegała do sąsiadujących płyt. Ewentualny naddatek kleju wystający poza obrys płyty należy natychmiast usunąć. Kolejne przyklejane rzędy płyt powinny być przesunięte względem poprzednich tak, żeby pionowe połączenia płyt zachowały układ mijankowy. Płyty należy przyklejać zaczynając od dołu elewacji. Stosowanie listew startowych, choć nie jest wymagane, ułatwia prawidłowe wypoziomowanie pierwszej warstwy przyklejanych płyt. Listwy startowe powinny być jednak zawsze stosowane w przypadku, gdy nie ma ocieplenia ścian fundamentowych. W sytuacji, gdy ściany fundamentowe są ocieplone kolejne warstwy ocieplenia ścian powyżej poziomu gruntu mocuje się bez listwy startowej z zachowaniem ciągłości izolacji.
Przyklejanie płyt styropianowych przy użyciu kleju poliuretanowego wymaga sprawnego działania, ponieważ czas wiązania kleju poliuretanowego Termo Organika TO-KPS jest bardzo krótki (max.5 minut), dodatkowo skraca się on w przypadku dużej wilgotności powietrza i podłoża. Sposób nakładania kleju na płytę powinien zostać wykonany w postaci ciągłych równoległych do krótszej krawędzi odcinków i podobnie jak przy kleju cementowym należy nanieść klej na płytę obwodowo.
W systemie ociepleń Termo Organika® należy stosować fasadowe płyty styropianowe Termo Organika® o grubości od 2 do 30 cm. Płyty należy przyklejać do podłoża według następujących zasad:
- w przypadku przyklejania klejem poliuretanowym Termo Organika TO-KPS należy dodatkowo zastosować łączniki mechaniczne,
- do przyklejania grafitowych płyt TERMONIUM PLUS fasada, TERMONIUM fasada i GALAXY fasada zaleca się stosować klej uniwersalny Termo Organika TO-KU lub klej poliuretanowy Termo Organika TO-KPS (wraz z łącznikami mechanicznymi).

4.3. Wykonanie warstwy zbrojonej
Nierówności powierzchni i styków przyklejonych płyt styropianowych należy zeszlifować i wyrównać, zamontować profile dylatacyjne, listwy narożnikowe i wzmocnić naroża wokół drzwi i okien (przyklejając dodatkowe paski siatki pod kątem 45° do linii pionowych otworów). Ewentualne szczeliny pomiędzy przyklejonymi płytami można wypełnić pianą montażową PVC Termo Organika. Szczelin nie wolno wypełniać klejem TO-KS, TO-KU lub TO-KUB, ani innymi zaprawami. Zaczynając od góry ściany na przyklejone płyty nakładać pacą (może być paca zębata lub gładka) klej uniwersalny Termo Organika TO-KU lub biały klej uniwersalny Termo Organika TO-KUB, równomiernie rozprowadzając go na powierzchni warstwą ok. 3 mm. i zatapiać w nim siatkę zbrojącą z zachowaniem ok. 10 cm zakładek. Ułożona siatka powinna być napięta i całkowicie przykryta ok. 1 mm warstwą kleju. Do wykonywania warstwy zbrojonej należy stosować siatkę Termo Organika TO-S145. W miejscach narażonych na uszkodzenia mechaniczne (cokoły, strefa przydrzwiowa, wjazdy do garaży, narożniki otworów okiennych i drzwiowych, itp.) należy stosować siatkę Termo Organika TO-S170. Po całkowitym wyschnięciu warstwy zbrojonej (co najmniej 3 dni) powierzchnię można zagruntować gruntem sczepnym Termo Organika TO-GS lub gruntem polikrzemianowym Termo Organika TO-GP w zależności od rodzaju układanego tynku.

4.4. Nakładanie tynku cienkowarstwowego
Tynkowanie można rozpocząć po całkowitym wyschnięciu gruntu jednak nie wcześniej niż po 24 godzinach od zakończenia gruntowania. W przypadku każdego rodzaju tynku temperatura podłoża, tynku i otoczenia w trakcie wykonywania prac i przez kolejne kilka dni powinna wynosić powyżej +5°C.

4.5. Malowanie
Malowanie elewacji w systemie ociepleń Termo Organika® nie jest obligatoryjne. Malowanie jest szczególnie polecane w celu odnawiania zabrudzonej powierzchni. Częstym rozwiązaniem jest również wykonanie warstwy wierzchniej elewacji za pomocą tynku mineralno-polimerowego Termo Organika TO-TM i pomalowanie go jedną z farb. Odpowiedni kolor elewacji można uzyskać zarówno wykonując tynk cienkowarstwowy zabarwiony na potrzebny kolor, jak i malując tynk biały farbą w potrzebnym kolorze.
Malowanie można rozpocząć po:
- 3 dniach - tynki cienkowarstwowe, jeżeli temperatura podczas aplikacji i wysychania tynku wynosi co najmniej +15°C,
- 7-14 dniach - tynki cienkowarstwowe, jeżeli temperatura podczas aplikacji i wysychania tynku wynosi mniej niż +15°C (im niższa temperatura podczas aplikacji i wysychania tynku, tym okres ten powinien być dłuższy),
- 14 dniach - tynki cementowe i cementowo-wapienne,
- 28 dniach - beton
z zachowaniem zasad malowania różnych podłoży odpowiednimi farbami.


 
DE PRODUKTKATALOG | EN PRODUCT CATALOGUE | FR LISTE DES PRODUITS