MENU
AAA
MURARZ – poliuretanowa zaprawa murarska TO-PZM

MURARZ – poliuretanowa zaprawa murarska TO-PZM

  • cienkowarstwowa
  • łatwa, wygodna i szybka aplikacja
  • czysta w użyciu
  • błyskawiczne schnięcie
  • oszczędność czasu – szybsze murowanie
  • doskonała przyczepność
Termo Organika

MURARZ - poliuretanowa zaprawa murarska TO-PZM przeznaczona jest do wznoszenia murów z cienkimi spoinami, wykonywanych z:

  • ceramicznych, szlifowanych pustaków, pionowo drążonych, grupy 2 (z drążeniami o objętości od 25% do 55% objętości pustaka), o średniej wytrzymałości na ściskanie co najmniej 15 N/mm2, kategorii I, o odchyłce od płaskości powierzchni wspornej nie większej niż 0,3 mm oraz odchyłce od równoległości powierzchni wspornej nie większej niż 0,6 mm - według normy PN-EN 771-1:2011,
  • bloczków z autoklawizowanego betonu komórkowego, o średniej wytrzymałości na ściskanie co najmniej 4 N/mm2, kategorii odchyłek wymiarów TLMB, według normy PN-EN 771-4:2012, przy czym zaleca się stosowanie bloczków, których maksymalne odchyłki płaskości powierzchni wspornych są nie większe niż 0,3 mm, a maksymalne odchyłki równoległości powierzchni wspornych są nie większe niż 0,6 mm,
  • bloczków silikatowych, pionowo drążonych, z piórem i wpustem, grupy 1 (z drążeniami o objętości do 25% objętości bloczka), o średniej wytrzymałości na ściskanie co najmniej 15 N/mm2, kategorii odchyłek wymiarów T2, według normy PN-EN 771-2:2011.

Dane techniczne

Temperatura pracy:od -5°C do +30°C
Temperatura puszki:+20°C
Czas tworzenia naskórka:5÷12 min (23°C, RH 50%)
Czas pełnego utwardzenia:24 h (23°C, RH 50%)
Wydajność:do 12 m2
Wydajność jest uzależniona m.in. od rodzaju podłoża, sposobu nakładania, temperatury i wilgotności powietrza.
Przechowywanie: 12 miesięcy od daty produkcji. Produkt należy transportować i przechowywać w zamkniętym opakowaniu w pozycji pionowej, zaworem do góry (żeby zapobiec zaklejeniu zaworu) w dobrze wentylowanym i suchym pomieszczeniu od +5°C do +30°C (zalecana temperatura pokojowa) z dala od bezpośredniego nasłonecznienia oraz innych źródeł ciepła i zapłonu. Przechowywanie produktu w innych warunkach niż podane może spowodować skrócenie przydatności do użycia nawet o 3 miesiące. Nie przewozić/przechowywać kleju w kabinie samochodu. Produkt przewozić w bagażniku, zabezpieczony przed przypadkowym przemieszczeniem.

 

 Sposób użycia

Pierwsza warstwa elementów murowych musi być ułożona na zaprawie cementowo-wapiennej w celu dokładnego wypoziomowania powierzchni, która zostanie zespolona przy użyciu zaprawy poliuretanowej do cienkich spoin z kolejną warstwą elementów murowych. Podłoże robocze dokładnie oczyścić z środków obniżających przyczepność zaprawy, zwilżyć powierzchnię roboczą wodą przy pomocy np. szerokiego pędzla lub spryskiwacza. Powierzchnie mogące ulec zabrudzeniu poliuretanową zaprawą murarską należy zabezpieczyć np. folią. Temperatura puszki powinna wynosić około 200C, zbyt zimną puszkę należy ogrzać, np. przez zanurzenie w ciepłej wodzie o temp. około 400C (unikać gorącej lub gotującej się wody). Mocno wstrząsnąć puszką (przez ok. 30 s) w celu dokładnego wymieszania składników. Przykręcić pistolet do puszki. Pozycją roboczą przy montażu jest pozycja puszki „do góry dnem”. Zaprawę murarską aplikować jednym warkoczem o śr. 4-5 cm przez środek elementu murowego o szerokości do 12 cm, dla elementów murowych o szerokości powyżej 12 cm zaprawę aplikować dwoma równoległymi warkoczami w odległości 3 cm od każdej z krawędzi bloczków. Zaprawę nanosić na dłuższy bok elementu murowego, kolejną warstwę elementów murowych należy ułożyć na wcześniej położoną warstwę zaprawy TO-PZM, tak aby nie przekroczyć czasu otwartego dla zaprawy murarskiej w warunkach aplikacji (uzależnione od temperatury i wilgotności). Przy prowadzeniu prac z zastosowaniem trzech materiałów budowlanych w warunkach dodatnich temperatur lub prac prowadzonych w temperaturach ujemnych z zastosowaniem bloczków z autoklawizowanego betonu komórkowego, najbardziej optymalnym czasem dla ułożenia kolejnej warstwy elementów murowych są 3 min. od zaaplikowania zaprawy. W przypadku aplikacji zaprawy poliuretanowej w temperaturach ujemnych przy klejeniu bloczków silikatowych i ceramiki szlifowanej, kolejną warstwę elementów murowych nałożyć bezpośrednio po aplikacji zaprawy. W celu eliminacji mostków termicznych aplikacja zaprawy murarskiej jest zalecana również na boczne (pionowe) powierzchnie elementu murowego oraz w narożach i połączeniach ze ścianami działowymi. Elementów murowych z ceramiki szlifowanej po przyklejeniu nie należy podnosić ani przesuwać. W przypadku oderwania elementu murowego należy nałożyć ponownie zaprawę. Po pełnym utwardzeniu zaprawy murarskiej należy zabezpieczyć ją przed działaniem promieniowania UV, np. tynkując ściany lub przyklejając warstwę ocieplenia.

Po zakończeniu aplikacji lub w przypadku przerwy w pracy dłuższej niż 15 min, aplikator należy oczyścić przy pomocy czyścika do aplikatora TO-CDA.

Usunięcie świeżej zaprawy poliuretanowej można wykonać przy użyciu czyścika TO-CDA. Utwardzoną zaprawę poliuretanową można usunąć tylko w sposób mechaniczny.

 Ograniczenia aplikacyjne

Poliuretanowa zaprawa murarska TO-PZM posiada ograniczoną przyczepność do następujących materiałów: polietylenu, polipropylenu, teflonu oraz silikonu. Zaprawę murarską należy stosować do wznoszenia murów z elementów murowych o dużej dokładności wymiarów, gdzie odchyłka dla wymiarów wysokości i płaskości nie przekracza 3 mm. Wydajność uzależniona jest od temperatury i wilgotności, wraz ze spadkiem temperatury spada wydajność oraz zwiększa się czas utwardzania zaprawy. Przed użyciem produktu należy zapoznać się z kartą techniczną wyrobu. W celu uniknięcia niepoprawnej aplikacji wyrobu należy wykonać próbę spieniania zaprawy poliuretanowej oraz dokonać regulacji strumienia.

 Bezpieczeństwo użytkowania

Wyrób zawiera izocyjaniany. Należy unikać kontaktu ze skórą i nie wdychać gazów, gdyż może powodować uczulenie. Produkt jest skrajnie łatwopalny. Nie stosować w pobliżu ognia i źródeł iskrzenia. Nie rozpylać w kierunku płomienia lub rozgrzanych materiałów. Chronić przed temperaturami powyżej +50°C. Pojemnik pod ciśnieniem. Nie dziurawić puszki, również po użyciu. W trakcie wykonywania prac nosić odzież ochronną i okulary ochronne.

 Uwaga

Oprócz przedstawionych powyżej zaleceń należy kierować się zasadami sztuki budowlanej i BHP. Producent gwarantuje jakość wyrobu, lecz nie ma żadnego wpływu na sposób, miejsce i warunki jego magazynowania i zastosowania. Prace budowlane powinny być przeprowadzone przez fachowo przygotowanych wykonawców.

Karta techniczna - MURARZ poliuretanowa zaprawa murarska TO-PZM(0.22MB)pdfpobierz

MOŻE ZAINTERESUJE CIĘ RÓWNIEŻ

TERMONIUM PLUS dach-podłoga
Czyścik do aplikatora kleju poliuretanowego
DEKARZ – poliuretanowy klej do dachów TO-KPD
Wróć
DE PRODUKTKATALOG | EN PRODUCT CATALOGUE | FR LISTE DES PRODUITS