MENU
AAA
Farba dyspersyjno-krzemianowa AQUA Pro

Farba dyspersyjno-krzemianowa AQUA Pro

  • do wykonywania ekologicznych „lamperii” (wodnych)
  • dobre krycie już przy jednokrotnym malowaniu
  • duża przyczepność do starych powłok alkidowych
  • na bazie wodnej mieszanki dyspersji żywic, krzemionki i wysokiej jakości dodatków
  • wysoka odporność na ścieranie i szorowanie
  • matowa
  • biała lub barwiona według wzornika Colors of Termo Organika
  • do wnętrz
Termo Organika

Sprawdź, gdzie kupić nasze produkty

AQUA-Pro jest wodorozcieńczalną farbą dyspersyjno-krzemianową na bazie mieszanki najwyższej jakości żywic, krzemionki, pigmentów, wypełniaczy oraz dodatków uszlachetniających i zabezpieczających. Powłoka farby tworzy jednolitą, gładką powierzchnię. W szczególności polecana jest do malowania starych lamperii olejnych, bez konieczności ich wcześniejszego usuwania (wystarczy zmatowienie), pomieszczeń narażonych na zabrudzenia (w tym użyteczności publicznej, takich jak szkoły, szpitale, urzędy), oraz podłoży o wysokich wymaganiach użytkowych, np. dużej odporności na ścieranie i szorowanie.

Farba AQUA-Pro jest przeznaczona do stosowania wewnątrz budynków, do malowania pierwszego i renowacyjnego ścian, sufitów oraz innych podłoży budowlanych, takich jak:

•    stare powłoki alkidowe (tzw. lamperie olejne)
•    płyty cementowe, cementowo-włókninowe, gipsowe, gipsowo-kartonowe,
•    tynki gipsowe, cementowe, cementowo-wapienne,
•    podłoża betonowe,
•    cienko- i grubowarstwowe zaprawy, szpachle i gładzie budowlane na bazie mieszanek gipsowych oraz cementowych.

Atest PZH farby wewnętrzneProdukt posiada Atest Higieniczny PZH Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego nr B-BK-60211-0159/20

Dane techniczne

Temperatura stosowania i podłoża:od +5ºC do +30ºC
Optymalna temperatura pracy:od +10°C do +25°C
Orientacyjne zużycie:0,10÷0,13 l/m2 **)
Orientacyjna wydajność: 8,0÷12,0 m2/l **)
Odporność na szorowanie na mokro:- rodzaj I wg PN-C-81914:2002
- klasa 1 wg PN-EN 13300:2002
Nakładanie kolejnych warstw:po min. 2 godz.
Czas wysychania:1÷2 godziny*)
Zalecana ilość warstw: 1÷2 w zależności od chłonności i stanu podłoża
Zawartość LZO wg Dyrektywy 2004/42/WE:/td> poniżej 20 g/l***)
Przechowywanie: Farba nadaje się do stosowania w okresie 24 miesięcy od daty produkcji pod warunkiem przechowywania w oryginalnym, zamkniętym opakowaniu, w suchych warunkach. Przechowywać i przewozić w fabrycznie zamkniętych opakowaniach w temperaturze od +5ºC do +30ºC. Nie składować palet jedna na drugiej. Chronić przed mrozem i bezpośrednim nasłonecznieniem.

*)Czas wysychania przy temperaturze podłoża i otoczenia ok. 20ºC oraz wilgotności względnej powietrza ok. 50%.
**)W zależności od chłonności podłoża przy jednokrotnym malowaniu. Faktyczne zużycie może się nieznacznie różnić od podanego powyżej w zależności od równości i chłonności podłoża, sposobu nakładania, temperatury w pomieszczeniu, itp.
***)Limit zawartości LZO wg Dyrektywy 2004/42/WE, Kat. A/a/WB wynosi 30 g/l (2010)

 Przygotowanie podłoża

Podłoże przed zastosowaniem farby powinno być czyste i suche, luźne i odspojone części należy usunąć. Podłoże należy oczyścić z kurzu, brudu, resztek farby olejnej lub emulsyjnej, jak również z wszelkich środków zapobiegających przyleganiu (oleje, tłuszcze, woski). Stare powłoki malarskie i tynkarskie o niedostatecznej przyczepności należy usunąć. Ewentualne ubytki w podłożu, należy uzupełnić odpowiednimi materiałami o właściwościach zbliżonych do właściwości podłoża bazowego. Podłoża chłonne i słabo związane zaleca się zagruntować Gruntem Uniwersalnym Termo Organika TO-GU. Jako gruntu można użyć farbę AQUA-Pro rozcieńczoną maksymalnie 25% wody. Nowe tynki malować nie wcześniej niż po upływie dwutygodniowego okresu sezonowania od daty nałożenia, tynki gipsowe najwcześniej po tygodniu. Stare lamperie olejne przed pomalowaniem farbą AQUA-Pro należy zmatowić.

 Zalecenia montażowe

Farba AQUA-Pro jest dostarczana w formie gotowej do użycia. Przed przystąpieniem do malowania farbę należy dokładnie wymieszać. Nie wolno jej zagęszczać, ani mieszać z innymi materiałami. Dopuszcza się ręczne lub mechaniczne metody aplikacji (wałkiem, pędzlem, szczotką malarską lub natryskiem), w zależności od warunków oraz kondycji podłoża, każdorazowo zachowując równomierność nakładania. Temperatura powierzchni malowanej i otoczenia podczas stosowania produktu powinna wynosić od +5°C do +30°C (optymalna temperatura pracy od +10°C do +25°C). W przypadku konieczności dopasowania gęstości produktu do wybranej metody aplikacji dopuszczalne jest rozcieńczenie farby czystą wodą w ilości nie większej niż 2,5% w stosunku objętościowym (maks. 250 ml na opakowanie 10 l). Po wyschnięciu, jednakże nie wcześniej niż po 4 godzinach, można nałożyć kolejną warstwę. Na szybkość wysychania farby znacząco wpływa m.in. chłonność podłoża, temperatura oraz wilgotność powietrza i/lub podłoża w malowanych pomieszczeniach. Powierzchnie nieprzeznaczone do malowania (np. drzwi, okna) dokładnie zabezpieczyć przed zachlapaniem farbą. Świeże zachlapania natychmiast zmyć obficie wodą. Wyschniętą farbę można usunąć tylko mechanicznie. Narzędzia należy myć czystą wodą bezpośrednio po użyciu.

 Uwaga

W przypadku kontaktu wyrobu z oczami lub skórą należy przemyć je dużą ilością wody i zasięgnąć porady lekarza. Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci. W trakcie wykonywania prac nosić odzież ochronną i okulary ochronne.

 Bezpieczeństwo użytkowania

Oprócz przedstawionych powyżej zaleceń należy kierować się zasadami sztuki budowlanej i BHP. Producent gwarantuje jakość wyrobu, lecz nie ma żadnego wpływu na sposób, miejsce i warunki jego magazynowania i zastosowania. Prace malarskie powinny być przeprowadzone przez fachowo przygotowanych wykonawców. Warunki przygotowania farby i sposób jej nakładania mogą mieć wpływ na wygląd powierzchni i na uzyskany kolor, który może się różnić od koloru podanego we wzorniku. Niewielkie różnice w odcieniu barwy nie stanowią wady wyrobu. Farba z różnych szarży produkcyjnych może wykazywać niewielkie różnice w odcieniu koloru. W przypadku kontynuacji barwienia, należy wykonać je w tym samym miejscu, w którym barwiono wcześniejszą partię, zawsze podając informację o kontynuacji koloru z zamówienia z dnia: dd.mm.rr.

Karta charakterystyki AQUA Pro(0.16MB)pdfpobierz
Atest PZH B-BK-60211-0159/20(0.29MB)pdfpobierz
Certyfikat Czystości Mikrobiologicznej(0.29MB)pdfpobierz
Deklaracja zgodności AQUA Pro(0.1MB)pdfpobierz
Karta techniczna AQUA Pro(0.51MB)pdfpobierz

Produkt posiada Atest Higieniczny PZH Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego nr B-BK-60211-0159/20

MOŻE ZAINTERESUJE CIĘ RÓWNIEŻ

Farba akrylowa PODKŁADOWA
SUPERAKUSTIC podłoga
Wróć
DE PRODUKTKATALOG | EN PRODUCT CATALOGUE | FR LISTE DES PRODUITS